Tunbrå, Lars-Olof
Framtidens ledare – att identifiera finna och rekrytera
Publiceras i BTJ-häftet nr 2, 2016.
Lektör Christer Blomgren

Recension

En bok om framtidens ledarförsörjning av författare med stor erfarenhet av ledarskap/coaching/rekrytering. I en
inledande genomgång av internationella studier och en egen enkätstudie om synen på rekrytering dras slutsatsen,
att de ledare som rekryteras i dag i bästa fall kan lösa dagsaktuella problem men inte förbereda organisationen för
morgondagens utmaningar. Ett problem då vi, enligt författarna, står inför ett paradigmskifte som kommer att
kräva ett systemiskt tänkande (helhetssyn-förenklat). Kraven på ledare för alla typer av verksamheter förändras
därmed drastiskt. Specialisten eller den karismatiske ledaren måste i framtiden ersättas av generalisten, utmärkt av
bl.a. personlig mognad och emotionell intelligens. I ett avslutande kapitel diskuteras och exemplifieras arbetet med
tidig rekrytering av ledartalanger. De tänkta läsarna är självfallet rekryterare, men greppet att stegvis och
omvärldsorienterat argumentera för ett mer holistiskt synsätt gör boken intressant även för bredare läsargrupper.
Därmed också sagt att den är välskriven och lättillgänglig.
Vi förbehåller oss rätten att vid behov korrigera recensionstexten. Citat ur recension är tillåtet i enlighet
med upphovsrättslagens regler.
Vid citat ska BTJ:s och lektörens namn samt BTJ-häftet anges. Citatet får inte omfatta hela recensionen,
och det får inte heller ge en missvisande bild av recensionen. Vid tveksamheter beträffande rätten att citera
kontakta vänligen BTJ.

Vänliga hälsningar
BTJ