Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga
av Lars-Olof Tunbrå Liber Ekonomi, andra upplagan 2007.

Boken är mycket lättläst och gör den därför till ett bra inköp för varje personalavdelning.
Tunbrå som själv inte är psykolog beskriver fenomenet psykopatiskt beteende på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. När vi hör ordet psykopat eller som benämningen varit tidigare sociopat tänker vi oftast på seriemördare eller filmen ”när lammen tystnar”. Nästan mer skrämmande är när jag insåg att psykopater eller personer med psykopatiskt beteende finns överallt och att det inte alls är ovanligt bland olika ledare. Ofta uppvisar de egenskaper som bedöms som positiva ledaregenskaper.

I samhället i stort finns det enligt Cleckley & Hare 2-3% men att de är överrepresenterade i näringslivets ledarskikt där det finns 4-5%. Därför ser Tunbrå vikten av att föra ut kunskap om psykopatiskt beteende för att på detta sätt kunna hantera det på våra arbetsplatser.

Psykiatrikern Hervey Cleckley menar att psykopater inte är att betrakta som sjuka utan att de har en allvarlig personlighetsstörning. Vilka är svårigheterna med att upptäcka psykopater? Jo en förklaring kan vara att deras personlighet kan vara mycket motsägelsefull. Där finns charmerande positiva drag samtidigt hittar man också osminkad egoism och ondska. Eftersom de är mästare på att manipulera så är det lätt att missta sig till en början på deras personlighet. Robert Hare var den psykolog som redan på 70-talet upptäckte fysiska avvikelser i hjärnfunktionen hos psykopater. Det mest tragiska är att fram till idag har det inte funnits någon fungerande behandlingsform.

Beteenden

Robert Hare har gjort en checklista över psykopatens typiska beteenden:

 • vältalig, charmig och intressant
 • narcissism
 • manipulativ
 • kontrollbehov
 • mytomani
 • hot hämnd aggressioner
 • bristande ansvarskänsla

Tunbrå trycker därför ett antal gånger på att om vi upptäcker dessa beteenden så ska vi vara observanta och göra anteckningar. Tunbrå presenterar olika fall i sin bok där vi får möta ex på psykopatiskt beteende. Med ett sammanfattande ord blir det kaos ofta runt personer med psykopatiskt beteende. Till en början visar de ofta sin charmiga och trevliga sida för de har stort behov av uppmärksamhet och uppskattning. De vill gärna umgås med de som har högst status på företaget eller de kanske t.o.m. ljuger att de känner ”kända” personer eller viktiga kunder. De tycker om att stå i centrum och är trevliga partymänniskor. Psykopaten trivs bäst med ytliga kontakter och har en enorm förmåga att läsa av människor. Han klär sig snyggt och uppvisar en välpolerad yta. Den första kontakten med en psykopat är alltid positiv. Narcissism är en central del av psykopatens personlighet.

Vad narcissism är förklarar Bo Sigrell så här i sin bok ”Narcissism”.

 • stort behov att bli beundrad och uppskattad
 • mycket svårt att tillstå brister eller att han begått något fel
 • en tendens att svänga mellan omnipotens och mycket låg självkänsla
 • reagerar på kritik med känslor av raseri, skam eller förödmjukelse
 • lätt att idealisera vissa personer, men lika lätt detronisera samma personer om dessa går emot honom
 • en förmåga att dölja vrede och raseri bakom en mask av förbindlighet
 • en förmåga att vara charmfull när han blir beundrad men när omnipotensen ifrågasätts förbyts charmen hastigt i avståndstagande förakt: ”för eller emot mig”
 • ett korrupt överjag är visserligen rädd att bli avslöjad men anser sig ändå stå över allmänna regler, lagar och normer
 • krav på att själva vara eller i alla fall framstå som perfekta
 • lätt att känna förakt för sig själva om de inte lever upp till den egna föreställningen om sig själva
 • ett sexualliv som är mer inriktat på prestation och förförelse än på ömsesidig gemenskap
 • svårt att känna sig förnöjd, blir lätt uttråkade
 • en gnagande känsla av tomhet om inte den förhöjda självkänslan får tillräcklig stimulans
 • svårigheter att upprätthålla en neutral distans i relationer: antingen blir det ett besvärande avstånd eller för nära
 • lätt att känna förakt för andra i synnerhet om de i något avseende uppfattas som svagare
 • bristande förmåga att uppleva sorg, längtan och skuld
 • en rädsla att bli beroende av andra och önskar istället leva i ”upphöjd isolering”
 • en stark ärelystnad som i kombination med begåvning kan leda till sociala framgångar

Manipulativ

Ett utmärkande drag hos en psykopat är det manipulativa beteendet. Ett beteende som utmärks av att personen ljuger, sviker och baktalar i syfte att uppnå egna kortsiktiga syften.

Kontrollbehov

De har ett överdrivet behov att vilja veta allt i detalj. Psykopater känner sig ständigt lurade och blir pedantisk i sitt beteende. De vill ha kontroll över andra personer. Psykopater vill ha makt och kontroll över alla händelser och människor i sin omgivning. Däremot har han dålig kontroll över sina egna känslor och beteenden.

Mytomani

Gemensamt med narcissisten har mytomanen ett behov att stå i centrum och bli bekräftad. Psykopater skapar sina egna sanningar som passar hans syften.

Hot hämnd aggressioner

Psykopatens agerande för hämnd mot andra upplevs naturligtvis som ett hot.

Bristande ansvarskänsla

Om något blir fel kan han aldrig medge att det var på grund av honom. Han löd bara order. Om han i alla fall får reprimander tar han på sig offerrollen. Psykopatens agerande i en organisation bryter ner självkänslan hos omgivningen. Det är precis det tillståndet som passar psykopaten. Alla känner sig medskyldiga. Psykopaten själv behöver inte ta ansvar i det kaos han själv har skapat.

Identifiera psykopater

Psykopater kan orsaka kaos i organisationen. De kan arbeta för egen vinning, påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt och orsaka stora kostnader. Ett grundläggande problem hos psykopater är en empatistörning med en genetisk faktor och en miljöfaktor. Den sociala uppväxtmiljön har stor betydelse för hur psykopater hanterar sin genetiska defekt.

Psykopaten kännetecknas av ett antal nyckelsymtom som indelas i dessa två huvudgrupper:

Emotionella/Interpersonella drag Socialt avvikande beteende
Munvig och charmig Impulsiv
Egocentrisk och grandios Bristande kontroll över beteendet, lättväckt aggressivitet
Saknar ånger och skuldkänslor Behov av spänning
Dålig inlevelseförmåga (empatistörning) Brist på ansvarskänsla
Svekfull och manipulativ Tidiga beteendeproblem
Flackt känsloliv Antisocialt beteende i vuxen ålder

Här kommer Hares checklista på kännetecken på psykopati:

 1.  Munvig och charmig
 2. Egocentrisk och grandios
 3. Ständigt behov av spänning och nya impulser
 4. Mytomani
 5. Svekfull och manipulativ
 6. Saknar ånger och skuldkänslor
 7. Flackt känsloliv
 8. Dålig inlevelseförmåga (empatistörning)
 9. Parasiterande livsstil/lever på andra
 10. Bristande kontroll över beteendet, lättväckt aggressivitet
 11. Promiskuöst och egoistiskt sexualliv
 12. Tidiga beteendestörningar (före tolv års ålder)
 13. Kortsiktigt agerande, bristande långsiktig planering
 14. Impulsivitet
 15. Ansvarslöst föräldraskap
 16. Frekventa äktenskap och samboförhållanden
 17. Ungdomskriminalitet (före 15 år)
 18. Nya kriminella handlingar under permission
 19. Bristande ansvar för egna handlingar
 20. Flera typer av lagbrott bland de följande tio: inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, mord eller mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt

Narcissism

Det som främst skiljer psykopati från patologisk narcissism är psykopatens totala avsaknad av självkritik och dåligt utvecklat överjag.

Borderline

Det är störningar som yttrar sig i en tydlig instabilitet i beteendet. Samma stormiga relationer med andra människor som kännetecknar psykopater.Omväxlande intensiv beundran och extrem nedvärdering. Det som främst skiljer en border-line personlighet från psykopater är suicidbenägenheten samt den stora osäkerheten i självuppfattning. Man kallar dem för ”stabilt instabila”. Det är svårt att skilja de 3 beteendestörningarna åt narcissism, psykopati och borderline.

Hur finner man psykopater i organisationen ?

Om du får motstridiga informationer om en medarbetare. Titta på detaljer och undersök. Om du sen får diametralt olika uppfattningar om någon är du en psykopat på spåren.

Bakomliggande orsaker

Empatistörning och hans personlighet är motsägelsefull det är mycket komplicerat och svårt att analysera. De saknar ånger och skuldkänslor.

Hur blir man psykopat ?

Det är genetiskt. I USA forskar man mycket på barn som tidigt visat beteendestörningar t.ex. DAMP etc. Psykopater har ofta hög IQ och låg EQ. Psykopater har en nedsatt funktion i högre pannloben. Om ett barn har denna genetiska skada och dessutom växer upp utan sin pappa så har det stor betydelse för utvecklandet av psykopati. Det är 4-8 gånger så vanligt hos män. Det skulle också kunna bero på att benägenheten till fysiskt våld är lättare att se hos män medan inslaget av psykiskt våld, manipulerande och charm är mer framträdande hos kvinnor.

Psykopater som ledare

Det blir obehagligt med en chef som är hal och motsägelsefull. Till en början får ni bra kontakt. Om du är mer framgångsrik vill han gärna ta åt sig äran för dina framgångar. Nu kanske han också börjar studera i detalj hur du arbetar för att hitta fel. Det är viktigt för honom att ha kontroll och makt över dig. Han kanske börjar underminera dig inför sina chefskollegor och klagar på ditt sätt att sköta ditt arbete. Om du till en början har bett om hans stöd har han lyssnat och ”spelat” intresserad. Sen om du misslyckas med något så har du noll stöd utan får bara hans okvädningsord och noll förståelse. Men när det går bra för dig strålar han gärna ikapp med dig och vill ta åt sig äran. Om du skulle ifrågasätta hans beteende blir han mycket aggressiv. Det kan finnas uppdrag som passar den psykopatiske chefen. T.ex. avveckling av företag och medarbetare. Den psykopatiske ledaren har inga emotionella spärrar utan lyder bara order. Om han blir ifrågasatt så säger han att beslutet låg nån annanstans men han såg till att verkställa det. Chefens drivkrafter är ära och berömmelse utan att behöva ta på sig ansvaret.
Genom sin manipulativa förmåga kan de dupera medarbetare att de vill samarbeta och anpassa sig till företagskulturen. De är farliga eftersom de har en bristande ansvarskänsla och är fullständigt opålitliga. Sidor som uppskattas hos chefer med psykopatiska drag är: hög energinivå, förmåga att hävda sig och viljan att dominera, uthålligheten och målinriktningen kan han också uppvisa då det gäller att uppnå sina egna syften, deras stora manipulativa förmåga kan få oss att tro att han har en strategisk förmåga, förmågan att anpassa sig till sin chef oavsett hur chefen uppträder mot honom, karismatisk, utåtriktad, hög IQ. Därför når de också höga befattningar. (Jan Stenbeck, Johan von Holstein, Refaat El Sayed, P-G Gyllenhammar…vad tror ni hade/har de psykopatiska drag?)

Psykopati går inte att behandla men störningen avtar med åldern.

Om du redan har anställt en psykopat

Om du redan har en psykopat i din organisation. Tänk på att psykopaten skapar kaos men har en stor förmåga att frånta sig ansvaret. Om han får kritik så kanske han till en början är oförstående sen blir han samarbetsvillig. Men han låter aldrig sig påverkas. Han gör aldrig fel. Om du presenterar ett underlag för honom som påtalar hans beteende kommer han bara att punktera bristerna i underlaget.
Även om ni har gjort en överenskommelse så betyder det inte så mycket för en psykopat. Överenskommelser är till för att brytas om de inte är till psykopatens favör. Psykopater undviker skriftlig dokumentation.

Tips om du har anställt en psykopat:

Lyssna på tidiga signaler, vem i organisationen har psykopatiskt beteende, genomför det svåra samtalet, räkna med att psykopaten alltid bryter överenskommelser, dubbelkolla alla uppgifter, överenskommelser ska vara skriftliga, ta in experthjälp, försök köp ut psykopaten och vädja till hans girighet.
Psykopater finns ibland oss i yrkeslivet. Det gäller att vara förberedd eftersom de orsakar kaos var de än hamnar. Försök att undvika dem. Om det inte går köp ut dem, Om din chef eller kollega är psykopat och du arbetar nära honom i en organisation. Skydda dig själv. Lämna företaget. Möjligheten att ändra en psykopats beteende är mycket liten.

”Men anförtror vi makten åt psykopater, som utövar den enbart för att kortsiktigt tillfredsställa sina egna behov, skadar vi inte enbart organisationen utan människor i vår omgivning. Människor som kan se sin roll i ett större samanhang och sträva efter optimala gemensamma lösningar. Psykopaten saknar den förmågan. Saknar känsla och emotionell intelligens. Han sprider ondska. Men är han verkligen ond? Är han inte bara tom?”

Karin Isaksson
karin.isaksson@empowergroup.se